Centrum Kultury i Języka Polskiego

Centrum Kultury i Języka Polskiego

Terminy egzaminów w 2022 roku

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2022 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w naszym centrum w poniższych terminach i poziomach zaawansowania językowego:

 • 6-7 lutego 2022 r. (niedziela-poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych*;
 • 26-27 marca 2022 r. (sobota-niedziela): poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 25-26 czerwca 2022 r(sobota-niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 5-6 listopada 2022 r(sobota-niedziela): poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

*Sesja egzaminacyjna organizowana w dniach 6-7 lutego 2022 r. wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty.

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkujący za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Koszt egzaminu z poziomu B1 lub B2 wynosi równowartość 150 euro*

Opłaty za egzamin będą przyjmowane w polskich złotych.


*Zgodnie z Art. 11 g. 8 ustawy o zmianie ustawy o języku polskim, równowartość powyższej kwoty euro oblicza się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.


Więcej szczegółowych informacji udziela Biuro Centrum Kultury i Języka Polskiego WSIiZ:

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów pok. RA240 II p.
tel: 17/866 11 29
e-mail: certyfikatpolski@wsiz.edu.pl

Ceny egzaminów w sesji 26-27.03.2022

Opłata za egzamin – poziom B1 dla osób dorosłych – 689,73 zł*
Opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) – 20 euro

Wpłaty proszę dokonywać na numer konta PeKaO S.A. II O/RZESZÓW 86124026141111000039633628.  W tytule przelewu proszę wpisać
„Egzamin j. polski, Imię i Nazwisko, poziom B1”

Ostatnim etapem rejestracji na egzamin jest przesłanie potwierdzenia dokonanej płatności na adres mailowy: certyfikatpolski@wsiz.edu.pl

*Zgodnie z Art. 11g. 8 ustawy o zmianie ustawy o języku polskim cena w PLN jest wyliczona na podstawie kursu Euro z dnia 31.01.2022 roku.

Regulamin egzaminacyjny

Regulamin dla zdających pisemną część egzaminu

 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminów.
 2. O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Każdy zdający ma obowiązek mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem i okazać go przy wejściu do sali.
 3. Osoby spóźnione na egzamin nie będą wpuszczane do sali egzaminacyjnej.
 4. Po wejściu do sali egzaminacyjnej zdający zajmuje wyznaczone miejsce. Zdający przynosi własne przybory do pisania. Papier do sporządzania notatek zostanie dostarczony przez organizatorów.
 5. Zdający po otrzymaniu testu sprawdza, czy jest on kompletny. Jeśli tak nie jest, to zgłasza to przewodniczącemu komisji (wzywa go przez podniesienie ręki).
 6. Zdający podpisuje test i rozwiązuje zadania wpisując odpowiedzi we wskazane pola arkusza testowego.
 7. W czasie trwania egzaminu zdający:
  • zachowuje się cicho i kulturalnie,
  • pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu,
  • nie opuszcza sali egzaminacyjnej ani swojego miejsca,
  • nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
  • nie korzysta z żadnych pomocy (w tym – ze słowników),
  • nie wygłasza głośnych uwag i komentarzy,
  • nie zadaje pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
  • nie korzysta z żadnych środków łączności.
 8. Jeśli zdający pracuje niesamodzielnie lub w jakikolwiek sposób zakłóca przebieg egzaminu, łamiąc regulamin, przewodniczący przerywa egzamin danego zdającego, unieważnia jego pracę i nakazuje mu opuszczenie sali.
 9. Jeśli zdający ukończy pracę przed czasem, zgłasza to egzaminatorom przez podniesienie ręki. Za pozwoleniem przewodniczącego może w ciszy opuścić salę tak, by nie zakłócić pracy innym zdającym.
 10. Osoba, która nie zdała egzaminu, której egzamin został przerwany, która nie przystąpiła do egzaminu we wskazanym terminie lub odstąpiła od egzaminu, może go zdawać ponownie.

Regulamin dla zdających ustną część egzaminu

 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminu.
 2. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane do sali egzaminacyjnej. Muszą poczekać na decyzję przewodniczącego komisji.
 3. Każdy zdający ma obowiązek posiadania dowodu tożsamości ze zdjęciem i pokazania go sekretarzowi komisji.
 4. Zdający podchodzi do komisji, zostaje poproszony o wylosowanie zestawu pytań (jednego z trzech leżących na stole).
 5. Każdy zestaw egzaminacyjny części ustnej zawiera:
  • materiały dla zdającego
  • materiały dla egzaminującego.
 6. Kandydat wpisuje swoje imię i nazwisko oraz numer wylosowanego zestawu na okładce CZĘŚCI E. MÓWIENIE.
 7. Kandydat przygotowuje się do egzaminu przy specjalnie do tego wyznaczonym stoliku. Czas przygotowania jest zróżnicowany w zależności od poziomu:
  • na poziomie B1: ok. 5 minut,
  • na poziomie B2: ok. 7 minut,
  • na poziomie C2: ok. 10 minut.
 8. Po upływie tego czasu przewodniczący zaprasza zdającego do stolika komisji egzaminacyjnej. Wypowiedź rozpoczyna się „rozgrzewką”, która nie jest oceniana.
 9. Osoba, która nie zdała egzaminu, która nie przystąpiła do egzaminu we wskazanym terminie lub odstąpiła od egzaminu, może go zdawać ponownie.

Przebieg i struktura egzaminu

Zgodnie ze Standardami wymagań egzaminacyjnych egzamin z języka polskiego jako obcego składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

I. Egzamin pisemny

Część pisemna na wszystkich poziomach ma taką samą strukturę, ale różny stopień trudności zadań. Schemat przedstawia poszczególne części oraz ile czasu przeznacza się na wykonanie wszystkich zadań.
Część A
Rozumienie ze słuchu
Czas trwania: 30 minut
Część B
Poprawność gramatyczna
Czas trwania: 45 minut
Część C
Rozumienie tekstu pisanego
Czas trwania: 40 minut
Część D
Wypowiedź pisemna
Czas trwania: 75 minut
Całość trwa 190 minut

A. Rozumienie ze słuchu

W tej części egzaminu, zdający rozwiązują 4 – 5 ćwiczeń. Zdający wysłuchują nagrań jeden raz lub dwa razy. Podczas słuchania rozwiązują zadania: zaznaczają prawidłowe odpowiedzi lub uzupełniają luki w tekście albo odpowiadają na pytania. Zadania testują stopień zrozumienia słuchanego tekstu. Rola egzaminatora polega tylko na włączeniu płyty lub kasety na początku testu i jej wyłączeniu po zakończeniu nagrania. Podczas testu egzaminator nie udziela żadnych wskazówek, gdyż wszystkie niezbędne informacje wyjaśniające przebieg egzaminu i zasady postępowania znajdują się w nagraniu.

B. Poprawność gramatyczna

W tej części zdający wykonują 8-10 zadań. Rozwiązanie zadań polega na rozpoznaniu i zaznaczeniu prawidłowej formy (zadanie wyboru) bądź utworzeniu i wpisaniu poprawnej formy gramatycznej. Celem tej części testu jest sprawdzenie umiejętności praktycznego użycia poprawnych form gramatycznych, dlatego też zadania mają najczęściej formę krótkich tekstów, które stanowią logiczną całość.

C. Rozumienie tekstów pisanych

W tej części egzaminu zdający powinni rozwiązać 4 – 5 ćwiczeń. Zadanie polega na uważnej lekturze tekstów (teksty jednozdaniowe, akapity, dłuższe teksty) i zaznaczeniu, bądź udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania dotyczące każdego z nich. Zadania sprawdzają ogólne i szczegółowe zrozumienie tekstów.

D. Wypowiedź pisemna

Zadaniem zdających jest w tej części jest wybranie jednego z trzech lub czterech zestawów zadań i napisanie tekstów, zgodnie z poleceniem. Tematy są tak sformułowane, aby nie wymagały wiedzy specjalistycznej. Celem tej części egzaminu jest sprawdzenie umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej, a nie badanie wiedzy zdających na określony temat.

II. Egzamin ustny

E. Część ustną egzaminu przeprowadza się w dniu przeprowadzenia części pisemnej lub w dniu następnym.

W tej części egzaminu zadaniem zdającego jest stworzenie wypowiedzi ustnej w oparciu o różnorodne materiały – tekstowe i ikonograficzne. Zdający losują jeden z trzech zestawów, z których każdy składa się z dwóch lub trzech zadań.
Poziom B1
Zadanie A: opis fotografii(sytuacji na niej przedstawionej)
Zadanie B: monolog(wypowiedź na podany temat)
Zadanie C: sytuacja komunikacyjna
Czas przygotowania: 5 minut
Poziom B2
Zadanie A: opis zestawu fotografii oraz wypowiedź na ich podstawie
Zadanie B: wyrażenie własnej opinii odnoszącej się do treści tekstu
Zadanie C: monolog (wypowiedź na podany temat)
Czas przygotowania: 7 minut
Poziom C2
Zadanie A: wypowiedź na podstawie materiału stymulującego
Zadanie B: streszczenie tekstu oraz wyrażenie opinii na temat problematyki w nim poruszonej
Czas przygotowania: 10 minut
Czas trwania egzaminu: ok. 15 minut

Dla osób niepełnosprawnych

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach

 1. Informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego przeznaczone są dla zdających:
  • niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie lekarskie o dysfunkcji,
  • chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza,
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Rodzaj dostosowania warunków i formy egzaminu zależy od rodzaju dysfunkcji zdających. Mogą to być zdający:
  • słabo widzący,
  • słabo słyszący,
  • z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych,
  • z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie),
  • z chorobami przewlekłymi,
  • z dysgrafią i dysortografią.
 3. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego może polegać na:
  • wydłużeniu czasu egzaminu pisemnego i/lub ustnego,
  • korzystaniu w czasie egzaminu ze specjalistycznego sprzętu oraz urządzeń technicznych,
  • dostosowaniu miejsca egzaminu do potrzeb i rodzaju niepełnosprawności.
 4. Zdający, który zamierza skorzystać z prawa zdawania egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do jego potrzeb, powinien złożyć stosowny wniosek do Przewodniczącego PKPZJPjO w terminie nie krótszym niż miesiąc przed datą egzaminu. Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie o dysfunkcji.
 5. Przewodniczący PKPZJPjO po stwierdzeniu kompletności przedstawionych przez zdającego dokumentów wydaje dyspozycje przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej.
 6. Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdających:
Rodzaj dysfunkcjiSposoby dostosowania warunków i formy egzaminu
Zdający słabo słyszący
Egzamin pisemny
korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchuwydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 30 minut
Egzamin ustny
korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchuwydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut
Zdający słabo widzący
Egzamin pisemny
dostosowanie testów egzaminacyjnych (czcionka Arial 16 pkt.)wydłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 10 minutkorzystanie z przyborów optycznychodpowiednie oświetlenie stanowiska pracyw razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów
Egzamin ustny
dostosowanie zestawów egzaminacyjnych (odpowiednio powiększone ilustracje, czcionka Arial 16 pkt.)wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 5 minutw razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów
Zdający z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych
Egzamin pisemny
dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego
Egzamin ustny
dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego
Zdający z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie)
Egzamin pisemny
brak
Egzamin ustny
uzupełnienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego, w przypadku niemożności udzielenia płynnej odpowiedziwydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut
Zdający z chorobami przewlekłymi
Egzamin pisemny
dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki chorobymożliwość korzystania z leków
Egzamin ustny
dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki chorobymożliwość korzystania z leków
Zdający z dysgrafią i dysortografią
Egzamin pisemny
zastosowanie szczególnych kryteriów oceniania części D egzaminu
Egzamin ustny
brak